JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 186/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce J. F., o určení věcné příslušnosti dle § 104a odst. 4 o. s. ř. takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou.

Žalobce Nejvyššímu soudu ČR adresoval podání, nazvané „žaloba na skupiny kontroly a stížností Policie ČR, Správy Jihomoravského kraje“, avšak toto podání neobsahuje základní náležitosti návrhu ve smyslu ust. § 42 odst. 2 a § 79 o. s. ř. Protože k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou zásadně příslušné okresní soudy, bylo rozhodnuto podle ust. § 104a odst. 4 o. s. ř. (§ 169 odst. 2 o. s. ř.) a věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou k dalšímu řízení, v němž bude třeba odstranit vady tohoto nejasného podání.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. listopadu 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 22. November 2006