JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 185/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce J. F., proti žalovanému mjr. M. S., o určení věcné příslušnosti dle § 104a odst. 4 o. s. ř. takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou.

Žalobce Nejvyššímu soudu ČR adresoval podání, nazvané „žaloba na vedoucího obvodního oddělení Policie ČR, pana mjr. M. S.“, avšak toto podání neobsahuje základní náležitosti návrhu ve smyslu ust. § 42 odst. 2 a § 79 o. s. ř. Protože k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou zásadně příslušné okresní soudy, bylo rozhodnuto podle ust. § 104a odst. 4 o. s. ř. (§ 169 odst. 2 o. s. ř.) a věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou k dalšímu řízení, v němž bude třeba odstranit vady tohoto nejasného podání.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. listopadu 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 22. November 2006