JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 180/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Marty Škárové v právní věci žalobce J. U., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému L. B., zastoupenému advokátem, o zaplacení 100.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 14 C 218/2000, o návrhu žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu Brno - venkov z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 14 C 218/2000 se Okresnímu soudu Brno - venkov nepřikazuje.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu v Litoměřicích je pod sp. zn. 14 C 218/2000 vedeno řízení žalobce J. U. proti žalovanému L. B. o zaplacení 100.000,- Kč s příslušenstvím.

Dne 8. 8. 2002 byl Nejvyššímu soudu České republiky předložen Okresním soudem v Litoměřicích, spolu se spisem 14 C 218/2000, návrh žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu Brno - venkov z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. odůvodněný tím, že ke skutečnosti, která zakládá uplatněný nárok, došlo v obvodu Okresního soudu Brno - venkov, kde má žalobce i svědci trvalé bydliště a kde také probíhaly jejich výslechy dožádaným soudem. Podle žalobce by dojíždění k jednání před Okresním soudem v Litoměřicích pro něj i jeho právní zástupkyni bylo časově a finančně náročné. Domnívá se, že před Okresním soudem Brno - venkov by věc byla projednána hospodárněji a rychleji.

Žalovaný s přikázáním věci Okresnímu soudu Brno - venkov nesouhlasí s tím, že Okresní soud v Litoměřicích je jeho obecným soudem, podanou žalobu považuje za neoprávněnou, spor nevyvolal a není zde žádný důvod, proč by měl nést negativní dopady spojené s projednáváním věci u jiného, než svého obecného soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o.s.ř.), návrh projednal a shledal, že v posuzovaném případě nejsou dány zákonné podmínky pro přikázání věci.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle odstavce 3 věty druhé tohoto ustanovení účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Samotná okolnost, že účastník řízení (žalobce) má bydliště mimo obvod působnosti příslušného soudu, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci, zvláště když není z ničeho zřejmé, že účastník řízení se nemůže pro nějaké závažné důvody dostavit k jednání u příslušného soudu. Žalobce v návrhu na přikázání věci žádné takové důvody ani neuvedl a totéž platí pro svědky, jejichž výslech ostatně může provést dožádaný soud, jak se také stalo v projednávaném případě. Navíc za situace, kdy již řada důkazů provedena byla, nelze přikázání věci Okresnímu soudu Brno – venkov považovat za opatření, které by vedlo k rychlejšímu či hospodárnějšímu projednání věci.

Nejvyšší soud tedy důvody pro přikázání věci jinému soudu podle § 12 odst. 2 o.s.ř. neshledal a návrhu žalobce nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2002

JUDr. Petr Vojtek,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 22. October 2002