JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 179/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. v právní věci žalobce Š. D., o určení věcné příslušnosti dle § 104a odst. 4 o. s. ř. takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Jičíně.

Žalobce u Nejvyššího soudu ČR podal nejasné podání, nazvané „žaloba“, z něhož není patrné, jakého rozhodnutí se domáhá. Protože k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou zásadně příslušné okresní soudy, bylo rozhodnuto podle ust. § 104a odst. 4 o. s. ř. (§ 169 odst. 2 o. s. ř.) s tím, že Okresní soud v Jičíně se v dalším řízení postará o odstranění vad tohoto podání.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. října 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 25. October 2006