JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 132/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně Č. o. b., a. s., zastoupené advokátem, proti žalovanému S. H. L., o 3.692.628,77 USD s příslušenstvím, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o.s.ř., t a k t o:

Věc vedenou u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 25 Nd 132/2002 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se žalobou ze dne 17. 5. 2002 domáhá zaplacení částky 3.692.628,77 USD s příslušenstvím s odůvodněním, že dne 19. 5. 1999 byla mezi bývalou I. a p. b., a. s., (dále jen „I.“) jako právní předchůdkyní žalobkyně, a žalovaným uzavřena smlouva o úvěru, jejíž ujednání žalovaný neplní. Součástí této smlouvy je i úmluva účastníků, podle níž v případě neshody bude spor řešen podle platného právního řádu České republiky u příslušných soudů České republiky. K projednání a rozhodnutí této věci je podle § 9 odst. 3 písm. r) bod 1 a 2 o.s.ř. věcně příslušný okresní soud, neboť i když jde o spor z obchodního závazkového vztahu mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, týká se smlouvy o úvěru. Protože však úmluva účastníků smlouvy o úvěru neřeší otázku místní příslušnosti soudu a podmínky pro určení místní příslušnosti v dané věci nelze dovodit z ust. § 87 ani z ust. § 88 o.s.ř, a vzhledem k tomu, že žalovaný nemá na území ČR sídlo ani organizační složku ani majetek a ani zde nepodniká, žalobkyně navrhla, aby místní příslušnost soudu určil Nejvyšší soud ČR podle ust. § 11 odst. 3 o.s.ř.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud, jemuž byla věc předložena, se především zabýval otázkou, zda je dána pravomoc soudů České republiky pro řízení.

Podle § 37 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., z. č. 234/1992 Sb. a z. č. 264/1992 Sb. (dále „ZMPS“) pravomoc československých soudů v majetkových sporech je dána, je-li dána podle československých předpisů jejich příslušnost. Podle odst. 2 tohoto ustanovení pravomoc československých soudů v majetkových sporech může být založena také písemnou úmluvou stran. Věcnou příslušnost československých soudů nelze však takovou úmluvou měnit (odst. 2 věta druhá tohoto ustanovení).

Podle § 48 ZMPS československé soudy (je-li dána jejich pravomoc) postupují v řízení podle českých procesních předpisů, přičemž všichni účastníci mají rovné postavení při uplatňování svých práv.

Procesním předpisem, který ve smyslu citovaného § 48 ZMPS přichází v úvahu, je občanský soudní řád.

V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány (§ 7 odst. 1 o.s.ř.). Jiné věci projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, jen stanoví-li to zákon (§ 7 odst. 2 o.s.ř.).

Vzhledem k tomu, že úmluvou obsaženou ve smlouvě o úvěru ze dne 19. 5. 1999, jak z jejího obsahu vyplývá, byla v daném majetkovém sporu založena pravomoc českých soudů, protože k projednání věci je podle § 9 odst. 3 písm. r) bod 1 o.s.ř věcně příslušný okresní (obvodní) soud a protože podmínky pro určení místní příslušnosti v dané věci nelze dovodit z ust. § 84 a 85 o.s.ř., ani z ust. § 87 až 89a o.s.ř., jsou zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř. naplněny. Přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o.s.ř. Nejvyšší soud ČR rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1, v jehož obvodu má žalobkyně své sídlo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. ledna 2003

JUDr. Olga Puškinová,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 08. January 2003