JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 86/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce B. V., proti žalovanému JUDr. L. Š., zastoupenému advokátkou, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 4 C 350/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. srpna 2001, č. j. Nco 56/2001-119, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 3. 8. 2001, č. j. Nco 56/2001-119, rozhodl, že soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. E. D., JUDr. P. H. a JUDr. I. M. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 20 Co 10/2001.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dne 10. 10. 2001 vlastnoručně psané dovolání, jehož součástí učinil žádost o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení. Dne 24. 1. 2005 vzal toto podání v plném rozsahu zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalobce sice zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalovanému v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2006

JUDr. Petr Vojtek,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 21. February 2006