JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 765/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce R. M., proti žalovanému Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o uložení povinnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 101/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. června 2005, č. j. 35 Co 264/2005-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 29. 4. 2005, č. j. 22 C 101/2005-4 zastavil řízení podle ust. § 104 odst. 1 o. s. ř. z důvodu, že nebyla splněna podmínka řízení ve smyslu § 103 o. s. ř., když žalobce podal žalobu proti subjektu, který nemá procesní způsobilost, což je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení. Zároveň rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 20. 6. 2005, č. j. 35 Co 264/2005-12, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání. Uvádí, že v souladu s Ústavou podává dovolání bez právního zastoupení, a navrhl, aby dovolací soud nařídil ústní jednání a provedl důkazní řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s . ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 11. 10. 2005, č. j. 22 C 101/2005-25, které bylo žalobci doručeno dne 7. 11. 2005, byl žalobce (dovolatel) vyzván, aby ve lhůtě 15 dnů doložil právní zastoupení advokátem nebo notářem předložením plné moci udělené advokátovi či notáři nebo dosažení právnického vzdělání předložením vysokoškolského diplomu vydaného právnickou fakultou české vysoké školy, a byl poučen o tom, že dovolání musí být advokátem či notářem též sepsáno.

Žalobce do spisu založil fotokopii plné moci (č. l. 49 ve spisu), která měla být udělena advokátu.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 1. 2006, č. j. 22 C 101/2005-55a, které bylo žalobci doručeno dne 23. 2. 2006, byl žalobce opakovaně vyzván, aby si zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nebude-li soudu předložen originál plné moci a advokátem sepsané dovolání ve lhůtě 30 dnů, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Přestože byl dovolatel poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si ani po řádně doručené výzvě soudu nezvolil a ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání.

Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2006

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 26. April 2006