JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 5385/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně M. spol. s r. o., proti žalovanému Ing. V. F., zastoupenému advokátem, o 6.148.024,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 7 C 94/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. května 2008, č. j. 16 Co 168/2008-104, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudek Okresního soudu Brno-venkov ze dne 5. 11. 2003, č. j. 7 C 94/2003-55, jímž byla zamítnuta žaloba na zaplacení 6.148.024,- Kč s příslušenstvím a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, byl usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 13. 3. 2006, č. j. 16 Co 465/2005-79, zrušen a věc byla soudu prvního stupně vrácena k dalšímu řízení s tím, že žaloba neobsahuje vylíčení rozhodujících skutečností a není zřejmé, o čem a na jakém skutkovém podkladě má soud v řízení jednat.

Usnesením ze dne 20. 6. 2007, č. j. 7 C 94/2003-92, Okresní soudu Brno–venkov podle ust. § 43 odst. 2 o. s. ř. žalobu odmítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Toto usnesení bylo usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16. 5. 2008, č. j. 16 Co 168/2008-104, potvrzeno a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání, v němž uvádí některé skutkové okolnosti a poukazuje na to, že svým podáním z 26. 3. 2008 „zrušila žalobu“. Domáhá se zrušení rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno odmítnutí žaloby.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a aby dovolání bylo touto osobou sepsáno, pokud ten, kdo ve smyslu § 21 o. s. ř. jedná za dovolatele, jímž je právnická osoba, nemá právnické vzdělání. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V daném případě podala žalující společnost dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a nebylo prokázáno ani tvrzeno, že by jednatel společnosti, jenž dovolání sepsal, měl právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu Brno - venkov ze dne 15. 10. 2008, č. j. 7 C 94/2003-109, jež bylo žalobkyni doručeno dne 27. 10. 2008, byla žalobkyně vyzvána, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, s poučením, že pokud tak neučiní do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, dovolací soud řízení zastaví. Na tuto výzvu však nereagovala.

Je tedy zřejmé, že dovolatelka nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranila, ačkoliv byla poučena o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky. Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., když žalobkyně nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovanému náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. února 2009

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 11. February 2009