JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 4586/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce S. M., proti žalované České republice – Okresnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, o 1.000.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 7 Nc 359/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 29. 11. 2007, č. j. 12 Co 1113/2007 –130, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 14. 8. 2007, č. j. 7 Nc 359/2002 – 119, kterým byla odmítnuta žaloba ze dne 28. 11. 2002 a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení; odvolací soud rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně psané dovolání a žádá v něm, aby rozhodnutí soudů obou stupňů byla zrušena.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal vlastnoručně psané dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Poté, co byla jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení pravomocně zamítnuta usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 11. 6. 2008, č. j. 7 Nc 359/2002-166, byl žalobce usnesením téhož soudu ze dne 25. 9. 2008, č. j. 7 Nc 359/2002-169 (stejnopis mu byl doručen dne 2. 10. 2008), vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání,; byl zároveň poučen, že nebude-li ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Žalobce na tuto výzvu reagoval opakovanou žádostí o ustanovení advokáta zástupcem pro dovolací řízení, sám si ovšem zástupce nezvolil, a tedy nedostatek povinného zastoupení do současné doby (soudem stanovená lhůta uplynula dne 17. 10. 2008) neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o procesních důsledcích nesplnění této podmínky.

Nejvyšší soud z těchto důvodů dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. ledna 2009

JUDr. Petr V o j t e k, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 15. January 2009