JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 4244/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně J. B., proti žalovanému JUDr. T. V., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 29 C 398/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 16. května 2008, č. j. 69 Co 290/2008-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usnesením ze dne 16. 5. 2008, č. j. 69 Co 290/2008-27, potvrdil usnesení ze dne 15. 2. 2008, č. j. 29 C 398/2007-12, jímž Okresní soud v Olomouci podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl návrh žalobkyně ze dne 24. 11. 2007 a rozhodl o náhradě nákladů řízení; odvolací soud rozhodl i o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně vlastnoručně psané dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o.s.ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyně byla usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 8. 8. 2008, č. j. 29 C 398/2007-37, vyzvána, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby do 3 dnů od doručení usnesení předložila plnou moc zástupce zvoleného pro dovolací řízení s tím, že pokud ve stanovené lhůtě výzvě nevyhoví, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobkyně, jíž bylo toto usnesení doručeno dne 26. 8. 2008, na výzvu nijak nereagovala.

Je tedy zřejmé, že nedostatek povinného zastoupení do současné doby nebyl odstraněn, ačkoliv dovolatelka byla poučena o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a jeho přípustností.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. května 2009

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 19. May 2009