JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 4130/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Ing. J. T., zastoupeného advokátkou, proti žalované Mgr. S. V., o 2.370.230,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 13 C 199/2005, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. července 2007, č. j. 57 Co 405/2007-87, takto:

Dovolání se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 31. 7. 2006, č. j. 13 C 199/2005 – 54, zamítl návrh žalované na obnovu řízení vedeného u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 19 C 199/2002 ve věci žalobce Ing. J. T. proti žalované Mgr. S. V. o zaplacení částky 2.370.230,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 11. 7. 2007, č. j. 57 Co 405/2007-87, odvolání žalované odmítl podle ust. § 43 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 211 o. s. ř. a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podala žalovaná dovolání, v němž namítá, že podané odvolání obsahuje veškeré náležitosti vyžadované příslušnými ustanoveními o. s. ř . a z ust. § 205 o. s. ř. nevyplývá, že by nedostatek podrobného odůvodnění a neuvedení konkrétních skutečností měl bránit odvolacímu soudu přezkoumat napadené usnesení, a nemůže jít o vadu, pro kterou by nebylo možné odvolání projednat. Dovozuje, že nebyl zákonný důvod pro odmítnutí odvolání a vznáší námitky i proti usnesení soudu prvního stupně. Navrhla, aby Nejvyšší soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., dospěl k závěru, že v daném případě dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Dovolatelka sice není zastoupena advokátem, ani nedoložila, že by měla sama právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že její dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, není tento nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k zastavení řízení podle § 104 odst. 2 o. s. ř. Podle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. totiž platí, že není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř.; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Dovolání v této věci není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o odmítnutí odvolání není rozhodnutím ve věci samé.

Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že rozhodnutí o odmítnutí odvolání v jejich taxativních výčtech uvedeno není, a ustanovení § 239 odst. 3 o. s. ř. se nevztahuje na případy, kdy usnesením odvolacího soudu byl odmítnut návrh na zahájení odvolacího řízení (odvolání).

Z uvedeného vyplývá, že dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 a § 211 o. s. ř. odmítl odvolání pro vady, které brání jeho projednání, není přípustné; mimořádným opravným prostředkem proti takovému rozhodnutí je žaloba pro zmatečnost - § 229 odst. 4 o. s. ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2004, sp. zn. 29 Odo 829/2003, publikované v časopise Soudní judikatura, roč. 2005, poř. č. 72).

Nejvyšší soud proto dovolání žalované odmítl podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalovaná nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalobci v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2008

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 09. December 2008