JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 3863/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně PhDr. M. J., zastoupené advokátem, proti žalované K. z., a. s., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 10 C 96/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. prosince 2007, č. j. 10 Co 899/2007 - 100, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Teplicích rozsudkem pro uznání ze dne 30. 7. 2007, č. j. 10 C 96/2006-66, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni 500.000,- Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 12. 12. 2007, č. j. 10 Co 899/2007-100, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, změnil jej pouze ve výroku o náhradě nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 4. 6. 2008, doručeným soudu prvního stupně dne 6. 6. 2008, vzala zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalovaná sice zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalobkyni v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. září 2008

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 17. September 2008