JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 3021/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci žalobců a) J. Š., b) D. Š., a c) E. Š., všech zastoupených advokátem, proti žalované S., a. s., zastoupené advokátem, o 22.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 8 C 180/97, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. září 2005, č. j. 26 Co 340/2005, 26 Co 341/2005-261, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.170,20 Kč k rukám advokáta, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Kladně rozsudkem ze dne 22. 2. 2005, č. j. 8 C 180/97-212, ve spojení s doplňujícím usnesením ze dne 8. 6. 2005, č. j. 8 C 180/97-241, uložil žalované povinnost zaplatit žalobcům 22.500,- Kč s 21 % úrokem z prodlení od 12. 7. 1996 do zaplacení, řízení co do 27.500,- Kč s 21 % úrokem z prodlení od 12. 7. 1996 do zaplacení zastavil a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. K odvolání žalované Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 14. 9. 2005, č. j. 26 Co 340/2005, 341/2005-261, rozsudek soudu prvního stupně v napadeném vyhovujícím výroku a ve výrocích o náhradě nákladů řízení potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalovaná podala proti tomuto rozsudku dovolání, které posléze vzala podáním ze dne 23. 11. 2007 (doručeným Okresnímu soudu v Kladně dne 26. 11. 2007) v plném rozsahu zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť žalovaní mají právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, které sestávají z odměny za zastoupení advokátem za 1 úkon v částce 2.364,- Kč po zaokrouhlení [odměna z částky určené podle § 15 a § 14 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2006 (dovolací řízení bylo zahájeno dne 12. 12. 2005), snížená na polovinu podle § 18 odst. 1 vyhlášky a zvýšená o 20% podle § 17 odst. 2 vyhlášky při zastoupení více osob] a náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1. 9. 2006 (vyjádření k dovolání bylo sepsáno dne 9. 11. 2007), v částce 300,- Kč; tedy 2.664,- Kč, celkově pak s připočtením 19 % DPH 3.170,20 Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. prosince 2007

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 13. December 2007