JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2791/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka, v právní věci žalobce Š. S., proti žalované JUDr. J. P., advokátce, o 130.500,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 18 C 90/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. března 2006, č.j. 18 Co 244/2005 – 121, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze shora uvedeným rozsudkem, poté co nepřipustil vstup JUDr. M. K. a Mgr. K. S. do řízení na straně žalované, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 8. ledna 2005, č.j. 18 C 90/2004 – 40, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 130.500,- Kč, rozhodl o nákladech odvolacího řízení a o tom, že soudce Obvodního soudu pro Prahu 6 Mgr. J. P. není vyloučen z projednávání a rozhodování věci.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání a navrhl, aby Nejvyšší soud rozsudek Městského soudu v Praze zrušil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s . ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 13. 4. 2006, č. j. 18 C 90/2004 - 166, které bylo žalobci doručeno dne 15. 5. 2006, byl žalobce vyzván, aby ve lhůtě 30 dnů doložil právní zastoupení pro dovolací řízení, a to předložením plné moci udělené advokátovi, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobce podáním ze dne 8. 6. 2006 jednak požádal o osvobození od soudních poplatků, jednak vyjádřil nedůvěru k advokátům v České republice. Obvodní soud pro Prahu 6 pak usnesením ze dne 13. 7. 2006, č. j. 18 C 90/2004 – 180, žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků a nepřipustil zpětvzetí žaloby.

Přestože byl dovolatel poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si ani po řádně doručené výzvě soudu nezvolil.

Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn; Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. října 2006

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 25. October 2006