JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 265/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce V. H., proti žalovanému V. B., o náhradu škody v částce 89.570,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 8 C 140/96, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. srpna 2005, č. j. 17 Co 68/2003-249, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Zlíně rozsudkem ze dne 21. 11. 2002, č. j. 8 C 140/96-215 uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 5.280,- Kč, co do částky 84.290,- Kč s 18% úrokem z prodlení z částky 89.570,- Kč za dobu od 7. 2. 1996 do zaplacení žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 15. 8. 2005, č. j. 17 Co 68/2003-249, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o zamítnutí žaloby potvrdil, ve vyhovujícím výroku o věci samé jej změnil tak, že se žaloba zamítá, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání. Namítá, že jeho námitky a odkazy na neplatnost znalcovy teze nebral odvolací soud v úvahu a dále, že odvolací soud nepostupoval dle zákona.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s . ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 3 o. s. ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 11. 11. 2005, č. j. 8 C 140/96-258, které bylo žalobci doručeno dne 23. 11. 2005, byl žalobce vyzván, aby si zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že pokud tak neučiní ve lhůtě 7 dnů, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce nijak nereagoval.

Přestože byl dovolatel poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si po řádně doručené výzvě soudu a ani dodatečně nezvolil, ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání.

Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2006

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 21. February 2006