JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2590/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. v právní věci žalobce I. M., proti žalované Policii České republiky, Okresní ředitelství F.– M., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 19 C 150/2005, k dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2006, č. j. 11 Co 129/2006-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Frýdku – Místku usnesením ze dne 9. 12. 2005, č. j. 19 C 150/2005-15, zastavil řízení o žalobě na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem pro nedostatek podmínky řízení a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 28. 2. 2006, č. j. 11 Co 129/2006-28, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání (posuzováno dle jeho obsahu - § 41 odst. 2 o. s. ř.), ve kterém sporuje právní závěry odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 3 o. s. ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odst. 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, nebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 21. 7. 2006, č. j. 19 C 150/2005-40, které mu bylo doručeno dne 27. 7. 2006, byl žalobce vyzván, aby, nemá-li sám právnické vzdělání, si zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádně dovolání s tím, že pokud tak neučiní ve lhůtě 14 dnů od doručení, bude dovolací řízení zastaveno.

Na toto usnesení žalobce reagoval podáním ze dne 27. 7. 2006, ve kterém sděluje, že právnické vzdělání sám nemá a právního zástupce si zvolit odmítá.

Přestože byl dovolatel poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si po řádně doručené výzvě soudu a ani dodatečně nezvolil, ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání. Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba zabývat se otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty prvé, o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. října 2006

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 19. October 2006