JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2579/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce J. Ch., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 Nc 866/99, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2002, č. j. 22 Co 265/2002 - 30, takto:

I. Dovolací řízení se z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 20. 11. 2000, č. j. 15 Nc 866/99 - 12, vydaným podle § 43 odst. 1 o. s. ř., vyzval žalobce, aby soudu ve lhůtě 14 dnů doručil řádnou žalobu, která bude obsahovat označení soudu, jemuž je určena, označení věci, které se týká, vylíčení rozhodujících skutečností i důkazů a bude z ní zřejmé, čeho se konkrétně domáhá. Současně žalobce poučil, že nebude-li jeho podání opraveno a doplněno požadovaným způsobem ve stanovené lhůtě a pro tento nedostatek nebude možno v řízení pokračovat, soud řízení podle § 43 odst. 2 o. s. ř. zastaví.

Podání žalobce, označené jako „stížnost, výzva, podnět, žaloba, ústavní stížnost, dovolání“, v němž žalobce projevil nesouhlas s usnesením soudu prvního stupně, Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. 6. 2002, č. j. 22 Co 265/2002 - 30, odmítl, neboť jím bylo napadeno usnesení, kterým byl žalobce podle ust. § 43 odst. 1 o. s. ř. vyzván k odstranění nedostatků podané žaloby a k jejímu doplnění, přičemž jde o rozhodnutí, proti kterému podle ust. § 202 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2000, není odvolání přípustné. Odvolací soud, aniž by se mohl zabývat námitkami žalobce, jeho odvolání podle ust. § 218 písm. c) o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2000 odmítl.

V podání ze dne 10. 8. 2002, označeném jako „stížnost, výzva, podnět, dovolání, doplnění žaloby“, žalobce uvedl, že usnesení odvolacího soudu považuje za „neplatné a nevykonatelné“.

Vzhledem k ustanovení bodu 17. hlavy I části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Nejvyšší soud České republiky posoudil dovolání žalobce podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (dále jen o.s.ř.); dospěl tak k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty druhé o.s.ř.

Podle ustanovení § 240 odst. l věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 24l odst. l věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takového vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 24l odst. 2 věty druhé o. s. ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem, ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím tohoto zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal vlastnoručně sepsané podání označené jako „stížnost, výzva, podnět, dovolání, doplnění žaloby“ ze dne 10. 8. 2002, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem. Obvodní soud pro Prahu 2 jej usnesením ze dne 23. 7. 2004, č. j. 15 Nc 866/99 - 47, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů doložil své právnické vzdělání nebo předložil plnou moc udělenou pro dovolací řízení advokátovi s tím, že dovolání musí být advokátem i sepsáno, a poučil ho, že nebude-li výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 11. 9. 2004, na výzvu soudu však nereagoval a přes poučení dosud nedostatek povinného právního zastoupení neodstranil.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první a § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť žalované v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2004

JUDr. Olga Puškinová,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 30. November 2004