JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2507/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně M. P., proti žalované P. spol. s r. o., o návrhu na obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 Nc 3059/2002, o dovolání žalobkyně proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 7. 2. 2006, č. j. 10 Nc 3059/2002-111, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 4 unesením ze dne 7. 2. 2006, č. j. 10 Nc 3059/2002-111, zastavil řízení o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu, zastavil řízení o návrhu žalobkyně na povolení obnovy řízení, zprostil funkce právního zástupce žalobkyně a rozhodl o nákladech řízení.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí soudu prvního stupně, Nejvyšší soud ČR řízení o takovém návrhu zastavil dle § 104 odst. 1 o. s. ř. za použití § 243c odst. 1, věta před středníkem o. s. ř., neboť není dána funkční příslušnost soudu k projednání „dovolání“ proti rozhodnutí soudu prvního stupně dle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věta prvá o. s. ř. s tím, že žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 18. October 2006