JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2459/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka, v právní věci žalobkyně I. K., zastoupené advokátem, proti žalovanému P. K., zastoupenému advokátem, o 73.800,-Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 10/2005, o zpětvzetí dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2006, č.j. 20 Co 84/2006 – 44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2006, č.j. 20 Co 84/2006 – 44, podal žalovaný dovolání, které vzal zpět podáním ze dne 12. října 2006. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací se zřetelem k tomuto procesnímu úkonu žalovaného dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. října 2006

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 25. October 2006