JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2453/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci žalobce J. F., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1) M. P., a 2) A. p., a. s., o návrhu na předběžné opatření v řízení o určení povinnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 33 C 41/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2005, č. j. 18 Co 470/2005-43, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 9. 2005, č. j. 18 Co 470/2005-43, odmítl odvolání žalobce proti usnesení ze dne 24. 6. 2005, č. j. 33 C 41/2005-22, jímž Obvodní soud pro Prahu 6 odmítl návrh na vydání předběžného opatření, a to s odůvodněním, že ve věci samé již bylo rozhodnuto zamítavým rozsudkem téhož soudu ze dne 21. 7. 2005, č. j. 33 C 41/2005-34, čímž bylo přezkoumávané rozhodnutí odklizeno jiným způsobem (ztratilo svou účinnost).

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, které svým podáním ze dne 29. 6. 2006 vzal plném rozsahu zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalobce sice zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalovaným v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2006

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 20. October 2006