JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2430/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. v právní věci žalobkyně B. S., proti žalovanému M. K., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 6 C 73/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. února 2006, č. j. 14 Co 72/2006-9, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud v Rokycanech usnesením ze dne 5. 1. 2006, č. j. 6 C 73/2005-5, odmítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala náhrady škody, způsobené žalovaným na jejím motorovém vozidle.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 22. 2. 2006, č. j. 14 Co 72/2006-9, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobkyně proti tomuto usnesení podala dne 29. 3. 2006 dovolání, které prohlášením sepsaným do protokolu dne 17. 8. 2006 u Okresního soudu v Rokycanech vzala výslovně v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., neboť žalobkyně sice zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, ale žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2006

JUDr. Marta Škárová, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 27. September 2006