JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2339/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Marty Škárové a JUDr. Olgy Puškinové v právní věci žalobců A) Ing. D. C. a B) T. C., obou zastoupených advokátem, proti žalované České republice – Ministerstvu financí ČR, se sídlem v Praze 1, Letenská 15, zastoupené advokátem, za vedlejšího účastenství J. S., na straně žalobců, o zaplacení 12.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 186/2002, o dovolání vedlejšího účastníka proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. května 2004, č. j. 20 Co 151/2004-72, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 2004, č. j. 20 Co 151/2004-72, jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 25. 11. 2003, č. j. 22 C 186/2002-41, kterým obvodní soud zamítl žalobu na zaplacení 12.000.000,- Kč s příslušenstvím, podal vedlejší účastník dovolání, které podáním ze dne 23. 9. 2004 vzal výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť vedlejší účastník sice zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2004

JUDr. Petr V o j t e k, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 24. November 2004