JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2325/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce J. B. proti žalované Č. a. k., o zaplacení 3,000.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 2/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. července 2004, č. j. 20 Co 276/2004-44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 16. 3. 2003, č. j. 30 C 2/2004-33, odmítl žalobu podle § 43 odst. 2 o. s. ř., zamítl žádost žalobce, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 12. 7. 2004, č. j. 20 Co 276/2004-44, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, které je na hranici srozumitelnosti. Z jeho obsahu vyplývá, že žalobce nesouhlasí s usnesením „30 C 2/2004 z 19. 1. 2004“. Uvádí, že usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 1. 2003, č. j. 40 Ca 615/2001-55, byl jeho právním zástupcem ustanoven advokát a bylo mu uloženo, aby vypracoval žalobci dovolání k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, advokát však tuto povinnost nesplnil. Dále uvádí, že je 11 roků bez příjmu, jeho plná invalidita byla úmyslně způsobena lékařkou a zločinci se obohacují na jeho majetku. Navrhl, aby Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, aby jeho podání byla neodkladně řešena a aby byli vyslechnuti svědci.

Usnesením ze dne 9. 8. 2004, č. j. 30 C 2/2004-48, doručeným žalobci dne 25. 8. 2004, Obvodní soud pro Prahu 1 dovolateli uložil, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil zástupce z řad advokátů a aby ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení doplnil dovolání tak, že uvede jednací číslo a datum vyhlášení napadeného rozhodnutí, zda toto rozhodnutí napadá v celém rozsahu, dovolací důvod a dovolací návrh, s poučením, že pokud tak neučiní, dovolací soud dovolání odmítne.

Žalobce na toto usnesení reagoval podáním, došlým soudu dne 8. 9. 2004, v němž uvádí, že nesouhlasí s usnesením na č. l. 48, a namítá, že v něm není uvedeno číslo jednací dovolacího soudu a že požadavek nemůže splnit, neboť odpůrcem je a. k. Dále žádá, aby ho ve všech jeho podáních zastupoval JUDr. J. M., předseda kontrolní rady Č. a. k., a uvádí, že by a. k. měla být zrušena.

Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu je dovolání. Podle ust. § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ust. § 241 odst. 1 o. s. ř.není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle ust. § 241 odst. 2 odstavec 1 o. s. ř. neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle ust. § 241 odst. 3 odstavec 1 o. s. ř.neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle

§ 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Přestože byl žalobce o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení poučen, advokáta si ani dodatečně nezvolil. Jeho žádost, aby ve všech jeho podáních jej zastupoval JUDr. J. M., předseda kontrolní rady Č. a. k., nelze považovat za žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení ve smyslu ust. § 30 o. s. ř.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a otázkou jeho přípustnosti.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., když žalované náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2004

JUDr. Marta Škárová, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 25. November 2004