JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2235/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně České republiky - Ministerstva vnitra, Správy Východočeského Kraje, Hradec Králové, se sídlem v Hradci Králové, Ulrychovo nám. 810, proti žalovanému J. W., zastoupenému advokátem, o 17.799,50 Kč, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 7 C 41/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. března 2004, č. j. 19 Co 565/2003, 19 Co 566/2003 - 306, takto:

I. Dovolání se o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 2. 4. 2003, č. j. 7 C 41/2002 - 261, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 1.627,50 Kč, co do částky 16.172,- Kč žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalovaného proti vyhovujícímu výroku rozsudku soudu prvního stupně Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 11. 3. 2004, č. j. 19 Co 565/2003, 19 Co 566/2003 - 306, rozsudek okresního soudu v napadeném výroku potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný dovolání, neboť nesouhlasí se závěrem soudů obou stupňů, že byly zjištěny okolnosti vzniku škody. Navrhl, aby rozsudek odvolacího soudu byl zrušen a aby mu věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Žalobkyně ve svém písemném vyjádření k dovolání navrhla, aby dovolání žalovaného bylo odmítnuto.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení), ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., dospěl k závěru, že dovolání v daném případě směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu upravuje ustanovení § 237 o. s. ř.

Podle § 237 odst. 1 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [písm. a)], jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [písm. b)], jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b) a dovolací soudu dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [písm. c)].

Podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. není dovolání podle odstavce 1 přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se potom nepřihlíží.

V dané věci žalovaný napadá dovoláním rozsudek odvolacího soudu, jímž byl potvrzen výrok rozsudku soudu prvního stupně, kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 1.627,50 Kč. Protože dovolání žalovaného směřuje proti rozsudku odvolacího soudu o věci samé, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč, je přípustnost dovolání vyloučena ust. § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř., které se vztahuje i na případy, v nichž se přípustnost dovolání posuzuje podle § 237 odst. 1 písm. a), b) nebo c) o. s. ř.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného odmítl podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalovaný nemá s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu nákladů tohoto řízení právo a žalobkyni náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek.

V Brně dne 14. října 2004

JUDr. Olga Puškinová,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 14. October 2004