JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2161/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce S. M., proti žalované České republice – Okresnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, o 1.000.000,-Kč, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. Nc 359/2002 , o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci, ze dne 24.6.2005, č.j. 12 Co 469/2005 –94, takto

I. Dovolání s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 26. dubna 2005, č.j. 7 Nc 359/2002 –82, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů. Odvolací soud, odkazuje na ustanovení § 30 a § 138 o.s.ř., se zcela ztotožnil ze závěrem soudu prvního stupně, že žalobce nesplňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků a nadto v řízení brání právo zřejmě bezúspěšně a svévolně.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání a žádá v něm, aby mu soud ustanovil jako zástupkyni advokátku.

Dovolání v této věci není přípustné.

Napadené usnesení odvolacího soudu není usnesením ve věci samé, takže přípustnost dovolání podle § 237 o.s.ř. je vyloučena. Podle § 238 ani podle § 238a o.s.ř. také dovolání být přípustné nemůže, neboť rozhodnutí o žádosti o ustanovení zástupce podle § 30 o.s.ř. není usnesením, proti nimž uvedená ustanovení připouští dovolání.

Konečně dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 239 o.s.ř., protože citované usnesení není mezi těmi procesními rozhodnutími, proti nimž zákon v tomto ustanovení dovolání připouští.

Dovolání v dané věci tudíž přípustné není a Nejvyšší soud je, aniž nařizoval jednání

(§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), odmítl podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř.

O náhradě nákladů řízení dovolací soud rozhodl podle ustanovení § 243b odst.5 věty prvé, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť žalovanému státu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. srpna 2006

JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 28. August 2006