JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2029/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně Č. k. p., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) M. O., zastoupenému advokátem, a 2) M. K., o 146.820,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 26 C 89/2005, k dovolání JUDr. Jana Franka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. června 2006, č. j. 8 Co 357/2006-109, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 6 . 1 .2006, č. j. 26 C 89/2005-78, byla žaloba ve vztahu k prvnímu žalovanému v plném rozsahu zamítnuta a bylo vysloveno, že žalobkyně ani první žalovaný nemají navzájem právo na náhradu nákladů řízení. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 3. 2006, č. j. 8 Co 216/2006-93, rozsudek okresního soudu v napadeném nákladovém výroku (odvoláním byl napaden jen výrok o nákladech řízení ve vztahu mezi žalobkyní a prvním žalovaným) potvrdil a vyslovil, že žalobkyně a první žalovaný nemají vzájemně právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Usnesením ze dne 2. 5. 2006, č. j. 26 C 89/2005-103, Okresní soud v Karviné nepřiznal zástupci prvního žalovaného JUDr. J. F. odměnu ani náhradu hotových výdajů a Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 8. 6. 2006, č. j. 8 Co 357/2006-109, toto rozhodnutí potvrdil.

Proti posledně citovanému rozhodnutí podal JUDr. J. F. dovolání.

Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ust. § 240 odst. 1 o. s. ř., dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Podle ust. § 237 odst. 1 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno či změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé při splnění dalších podmínek zakotvených v tomto ustanovení.

Přípustnost dovolání proti usnesení je upravena v ust. § 237 – 239 o. s. ř. Přípustnost podle ust. § 237 o. s. ř. dána není, neboť usnesení o nákladech řízení není rozhodnutím ve věci samé (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 4/2003), a není založena ani ustanoveními § 238, 238a a 239 o. s. ř., v nichž jsou taxativně vyjmenovány případy přípustnosti dovolání.

Jelikož dovolání proti výroku usnesení odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení není přípustné, dovolací soud je podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. srpna 2006

JUDr. Marta Škárová, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 31. August 2006