JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1935/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně Z. K., zastoupené advokátem, proti žalovanému Z. P., o náhradu škody, zdržení se jednání a o uvedení věci do původního stavu, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 11 C 221/92, k dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 22. února 2005, č. j. 12 Co 665/2004-397, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 29. 10. 2003, č. j. 11 C 221/92-344, byla žalovanému a původně druhé žalované M. P. (dále jen žalovaná) uložena povinnost zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně 79.087,- Kč, do výše 4.651,20 Kč i ohledně zdržení se konkrétně popsaného jednání byla žaloba zamítnuta, řízení o požadavku žalobkyně uvést podsklepení průjezdu do původního stavu bylo zastaveno a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Rozsudkem ze dne 22. 2. 2005, č. j. 12 Co 665/2004-397, Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci rozsudek soudu prvého stupně ve vyhovujícím výroku o věci samé potvrdil, v zamítaném výroku jej zčásti změnil, změnil jej i ve výrocích o nákladech řízení před soudem prvého stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podali oba žalovaní dovolání.

Usnesením ze dne 21. 3. 2006, č. j. 11 C 221/92-426 (právní moci nabylo dne 13. 4. 2006), Okresní soud v Olomouci dovolání žalované odmítl a rozhodl o nákladech řízení ve vztahu k ní.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že podmínky dovolacího řízení o dovolání žalovaného nejsou splněny.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, v § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, nebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout. Shora uvedená zastupující osoba musí tedy dovolání také sepsat.

Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 7. 6. 2005, č. j. 11 C 221/92-412, které bylo dovolateli doručeno dne 13. 6. 2005, byl žalovaný vyzván, aby si ve lhůtě 15-ti dnů od doručení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Usnesením ze dne 21. 2. 2006, č. j. 11 C 221/92-424, Okresní soud v Olomouci žádost žalovaného o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl. Toto usnesení nabylo právní moci dne 17. 3. 2006.

Dovolatel, přestože byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, si advokáta ani po řádně doručené výzvě soudu a ani dodatečně nezvolil.

Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, a proto Nejvyšší soud ČR řízení o dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. s tím, že v dovolacím řízení žalobkyni žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. září 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 07. September 2006