JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1787/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, PhD. v právní věci žalobce Č. k. p. zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) V. Š., a 2) S. V., o 92.978,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 8 C 69/2005, k dovolání prvního žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 26. 1. 2006, č. j. 15 Co 817/2005-121, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Táboře rozsudkem ze dne 4. 5. 2005, č. j. 8 C 69/2005-69, uložil žalovaným zaplatit společně a nerozdílně žalobci shora uvedenou částku a nahradit mu i náklady řízení.

K odvolání prvého žalovaného Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře rozsudkem ze dne 26. 1. 2006, č. j. 15 Co 817/2005-121, rozsudek soudu prvého stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal první žalovaný dovolání (posuzováno dle jeho obsahu - § 41 odst. 2 o. s. ř.), ve kterém sporuje skutkové i právní závěry odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b)je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 3 o. s. ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odst. 2. písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, nebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 24. 4. 2006, č. j. 8 C 69/2005-129, které bylo prvému žalovanému doručeno dne 2.5.2006, byl tento vyzván, aby, nemá-li sám právnické vzdělání, si zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že pokud tak neučiní ve lhůtě 14 dnů od doručení, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení zastaví.

První žalovaný nijak nereagoval.

Přestože byl dovolatel poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si po řádně doručené výzvě soudu a ani dodatečně nezvolil ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání.

Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud proto řízení o dovolání prvého žalovaného podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba zabývat se otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty prvé, o. s. ř. s tím, že procesně úspěšnému žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 31. July 2006