JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1774/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně Z. D., proti žalovanému Mgr. I. K., o 142.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 12 C 202/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. prosince 2007, č. j. 23 Co 433/2007-62, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 28. června 2007, č. j. 12 C 202/2006-49, zamítl žalobu na zaplacení částky 142.000,- Kč z titulu náhrady škody a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 5. prosince 2007, č. j. 23 Co 433/2007-62, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně dovolání, které odůvodňuje tím, že soudy neřešily a nevyřešily jí navržené důkazy a argumenty, které mají dle jejího názoru na posouzení ve sporu zásadní vliv. Zhodnocení přeložených důkazů soudy obou stupňů považuje za nedostatečné. Považuje za podstatné, aby se dovolací soud jasně vyjádřil k zadrženým důkazům. Navrhuje, aby dovolací soud tyto důkazy znovu posoudil a vrátil věc k novému projednání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší

územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání věcně rozhodnout.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyně byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 27. března 2008, č. j. 12 C 202/2006-69, vyzvána, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila advokáta, jehož prostřednictvím by podala řádné dovolání s tím, že pokud do 7 dnů od doručení usnesení nebude soudu prvního stupně předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Zároveň byla poučena o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů na náklady státu. Žalobkyně, které bylo toto usnesení doručeno dne 31. 3. 2008, reagovala přípisem doručeným soudu dne 9. 4. 2008, v němž opakuje některá svá předešlá tvrzení, dále uvádí, že „advokáti určení ex offo své klienty účelně zastupují pouze tehdy, pokud z toho plyne pro ně nějaký zisk, v opačném případě je jejich zastupování pouze formální, takže spíše pro škodu než užitek klienta“. Žalobkyně však výzvu k odstranění nedostatku povinného zastoupení nesplnila.

Přestože byla žalobkyně o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení poučena, advokáta si ani dodatečně nezvolila a netvrdí ani nedoložila, že by sama měla právnické vzdělání. Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalovanému žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. června 2008

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 04. June 2008