JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1723/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce Z. z. k., proti žalované T. L., o 53.636,60 Kč, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 14 C 74/2004, k dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 4. 4. 2006, č. j. 40 Co 320/2006-104, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Šumperku rozsudkem ze dne 2. 1. 2006, č. j. 14 C 74/2004-86, žalobu na zaplacení shora uvedené částky zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci rozsudkem ze dne 4. 4. 2006, č. j. 40 Co 320/2006-104, rozsudek soudu prvého stupně potvrdil a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání, ve kterém sporuje správnost skutkových i právních závěrů odvolacího soudu.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí dovolatel být zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ustanovení § 241 odst. 2. o. s. ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 3 o. s. ř., odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odst. 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 25. 5. 2006, č. j. 14 C 74/2004-112, které bylo žalobci doručeno dne 30. 5. 2006, byl tento vyzván, aby si zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné odvolání s tím, že pokud tak neučiní ve lhůtě 10-ti dnů od doručení, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu reagoval podáním ze dne 2. 6. 2006, ve kterém nepožádal o osvobození od soudních poplatků ani o ustanovení zástupce z řad advokátů, zdůraznil jen, že mu toho není třeba, a uvedl, že proti zmíněnému usnesení ze dne 25. 5. 2006 podal odvolání k ministru spravedlnosti i k Evropskému soudu pro lidská práva.

Přestože byl tedy dovolatel poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si po řádně doručené výzvě soudu a ani dodatečně nezvolil ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání.

Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba zabývat se otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty prvé, o. s. ř. s tím, že procesně úspěšné žalované v odvolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 31. July 2006