JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1579/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. v právní věci žalobce R. M., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 13,694.100,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 268/2004, k dovolání žalobce proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 7. 2005, č. j. 22 C 268/2004-287, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal zaplacení shora uvedené částky z titulu náhrady škody způsobené mu nezákonnými rozhodnutími a nesprávným úředním postupem v blíže specifikovaných soudních a správních řízeních.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 18. 7. 2005, č. j. 22 C 268/2004-287, žalobu odmítl pro neurčitost dle § 79 odst. 1 a § 43 odst. 1, 2 o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání adresované Nejvyššímu soudu ČR.

Usneseními Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 21. 9. 2005, č. j. 22 C 268/2004-313, a ze dne 23. 3. 2006, č. j. 22 C 268/2004-318a, byl žalobce vyzván především k upřesnění, proti kterému rozhodnutí soudu jeho podání označené jako dovolání směřuje, avšak žalobce ústně (protokol sepsaný Obvodním soudem pro Prahu 4 dne 11. 10. 2005 na č. l. 314 spisu) ani písemně (podání ze dne 23. 3. 2006 na č. l. 326 spisu) na konkrétní otázky soudu odpovědět nedokázal.

Jelikož však lze z podání žalobce ze dne 1. 8. 2005 (č. l. 303-311 spisu) a ze dne 23. 3. 2006 (č. l. 326 spisu) dovodit, že se jedná o dovolání proti shora citovanému usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 7. 2005, Nejvyšší soud ČR řízení o takovém návrhu zastavil dle § 104 odst. 1 o. s. ř. za použití § 243c odst. 1, věta před středníkem o. s. ř., neboť není dána funkční příslušnost soudu k projednání „dovolání“ proti rozhodnutí soudu prvního stupně dle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř., podle něhož lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

O náhradě nákladů řízení o tomto návrhu bylo rozhodnuto dle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věta prvá o. s. ř. s tím, že žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. srpna 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 16. August 2006