JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1466/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. v právní věci žalující společnosti (dále jen žalobkyně) : B. P. spol. s r.o., proti žalovanému : Česká republika – Ministerstvo financí České republiky, se sídlem v Praze 1, Letenská 15, s adresou pro doručování Generální ředitelství cel, Praha 4, Budějovická 7, o 236.675,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 148/2004, k dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. ledna 2006, č. j. 20 Co 467/2005-53,

t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. 1. 2006, č. j. 20 Co 467/2005-53, nepřipustil změnu žaloby, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 11. 10. 2005, č. j. 24 C 148/2004-42, jímž bylo zastaveno řízení o zaplacení částky 236.675,- Kč s příslušenstvím a věc postoupena Celnímu úřadu P., a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně v zákonné lhůtě dovolání (datované dne 24. 3. 2006), které podáním ze dne 20. 4. 2006 vzala v celém rozsahu zpět.

Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty před středníkem a § 146 odst. 2 věty prvé o.s.ř., neboť žalobkyně sice zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. června 2006

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 14. June 2006