JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1282/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. v právní věci žalobce F. O., proti žalovaným: 1/ Rozhodčí orgán V. z. p. ČR, 2/ Ing. J. M., 3/ JUDr. J. V., 4/ MUDr. Z. V. a 5/ V. z. p. ČR, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 20/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. dubna 2005, č. j. 39 Co 148/2005-71, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 28. 2. 2005, č. j. 17 C 20/2002-60 odmítl podle ust. § 43 odst. 2 o. s. ř. podání žalobce z části, která se týká žaloby pro zmatečnost a obnovu řízení, s tím, že ani přes výzvu soudu o jejich doplnění neobsahují tato podání zákonem stanovené náležitosti řádné žaloby podle § 79 odst. 1 o. s. ř.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. 4. 2005, č. j. 39 Co 148/2005-71, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání. Navrhl, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s . ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 16. 9. 2005, č. j. 17 C 20/2002-75, které bylo žalobci doručeno dne 22. 9. 2005, byl žalobce vyzván, aby ve lhůtě 30 dnů doložil právní zastoupení pro dovolací řízení, a to předložením plné moci udělené advokátovi, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobce podáním ze dne 23. 9. 2005 oznámil soudu prvního stupně, že žádost o ustanovení advokáta podal již na samém počátku řízení. Byl proto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 2. 12. 2005, č. j. 17 C 20/2002-80, vyzván, aby sdělil, zda svým podáním ze dne 23. 9. 2005 mínil podat žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Žalobce reagoval podáními ze dne 27. 12. 2005 a 21. 2. 2006, avšak o ustanovení zástupce pro dovolací řízení nepožádal. Předchozí žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 10. 2003, č. j. 17 C 20/2002-26, zamítnuta a usnesením odvolacího soudu ze dne 31. 5. 2004, č. j. 11 Co 153/2004-42, bylo odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí odmítnuto.

Přestože byl dovolatel poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si ani po řádně doručené výzvě soudu nezvolil ani nepožádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. června 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 27. June 2006