JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1090/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce V. M., proti žalovaným: 1/ Č. a. k., 2/ Česká republika – Ústavní soud ČR, se sídlem v Brně, Joštova 8, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu Plzeň – město pod sp. zn. 30 C 190/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. listopadu 2005, č. j. 14 Co 662/2005-33, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Plzeň - město usnesením ze dne 11. 10. 2005, č. j. 30 C 190/2004-27 odmítl podle ust. § 43 odst. 2 o. s. ř. podání žalobce s tím, že neobsahuje ani přes výzvu soudu o jeho doplnění zákonem stanovené náležitosti řádné žaloby podle § 79 odst. 1 o. s. ř., a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 16. 11. 2005, č. j. 14 Co 662/2005-33, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání. Namítá, že žalobní důvody formuloval srozumitelně a skutkový děj popsal dostatečně. Navrhl, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a věc vrátil k dalšímu projednání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s . ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Okresního soudu Plzeň - město ze dne 17. 2. 2006, č. j. 30 C 190/2004-42, které bylo žalobci doručeno dne 17. 3. 2006, byl žalobce vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů doložil právní zastoupení pro dovolací řízení, a to předložením plné moci udělené advokátovi či notáři nebo aby doložil své právnické vzdělání předložením vysokoškolského diplomu. Žalobce podáním ze dne 18. 3. 2006 oznámil soudu prvního stupně, že nesouhlasí s „vnucováním“ právního zastoupení a „tomuto tlaku nehodlá být přinucen“.

Přestože byl dovolatel poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si ani po řádně doručené výzvě soudu nezvolil a ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání.

Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. května 2006

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 18. May 2006