JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1071/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jaroslava Bureše v právní věci žalobce K. S., proti žalovanému M. R., o 51.700,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. Nc 831/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. října 2003, č. j. 6 Co 1986/2003-39, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Český Budějovicích usnesením ze dne 22. 10. 2003, č. j. 6 Co 1986/2003-39, k odvolání žalobce potvrdil usnesení ze dne 1. 7. 2003, č. j. Nc 831/2003-6, jímž Okresní soud v Písku zastavil řízení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení; odvolací soud upřesnil důvody zastavení řízení (poukazem na ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř., nikoliv § 107 odst. 5 o.s.ř.) vzhledem k tomu, že žalovaný zemřel před podáním žaloby.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o.s.ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal vlastnoručně psané dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo doloženo (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu Písku ze dne 27. 1. 2006, č. j. 32 Nc 831/2003-151, jehož stejnopis byl žalobci doručen dne 10. 2. 2006, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil pro zastupování v dovolacím řízení právního zástupce z řad advokátů, současně přiložil jeho plnou moc k zastupování v dovolacím řízení a advokátem sepsané řádné dovolání, s poučením, že pokud tak neučiní, soud řízení zastaví. Žalobce na toto usnesení v soudem stanovené lhůtě nereagoval.

Dovolatel tedy nedostatek povinného zastoupení do současné doby (soudem stanovená lhůta uplynula dne 13. 3. 2006) neodstranil, ačkoliv byl o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky poučen. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť strana žalovaná neměla v době zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. dubna 2006

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 20. April 2006