JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 23 Cdo 4175/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně A. s.r.o., zastoupené JUDr. R. B., advokátkou, proti žalovanému R. Š., o zaplacení částky 25 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 27 C 179/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. října 2007, č. j. 64 Co 217/2007-79, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 14. listopadu 2006, č. j. 27 C 179/2001-60, uložil žalovanému, aby zaplatil žalobkyni částku 25 000 Kč s 5% úrokem z prodlení od 2. 12. 2000 do zaplacení, rozhodl o náhradě nákladů řízení a žalobu v části, v níž se žalobkyně domáhala úhrady 10% úroku z prodlení ročně z částky 25 000 Kč od 2. 11. 2000 do zaplacení, zamítl.

K odvolání žalovaného Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 4. října 2007, č. j. 64 Co 217/2007-79, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že se zamítá žaloba na zaplacení částky 25 000 Kč s 5% úrokem z prodlení od 2. 12. 2000 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Dovolání v dané věci není přípustné.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští [§ 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)].

Dovolání je přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.] nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. ]. Dovolání je dále přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Dovolání však není podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20 000 Kč a v obchodních věcech 50 000 Kč.

V dané věci napadá žalobkyně rozsudek odvolacího soudu, kterým byl změněn rozsudek soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění ve výši 25 000 Kč s příslušenstvím. Předmětem řízení byl nárok, který žalobkyně dovozovala ze smlouvy účastníků označené jako smlouva na provedení přepravy, týkající se přepravy nákladu z J. a N. B. do Á., přičemž je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se uplatněný nárok týká jejich podnikatelské činnosti (nárok byl uplatněn vůči žalovanému jako podnikateli); ve smyslu § 261 odst. 1 obchodního zákoníku se proto jedná o obchodní závazkový vztah. Vzhledem k tomu, že jde o peněžité plnění, jehož výše nedosahuje zákonné hranice stanovené pro obchodní věci, není dovolání proti rozsudku odvolacího soudu podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. přípustné.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž se mohl zabývat věcí z hlediska námitek uplatněných v dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když žalovanému žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. června 2009

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Vydáno: 30. June 2009