JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 48/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci projednání dědictví po P. N., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 D 609/2001, o návrhu dědičky O. K. na přikázání věci Okresnímu soudu ve Znojmě, takto:

Projednání věci sp. zn. 2 D 609/2001 Obvodního soudu pro Prahu 2 se nepřikazuje Okresnímu soudu ve Znojmě.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 2, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z § 88 písm. k) OSŘ, předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu dědičky O. K. na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Znojmě (§ 12 odst. 2 a 3 OSŘ), který odůvodnila tím, že má trvalé bydliště ve Znojmě a v Praze by se těžko orientovala. Dědic F. K. se k návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu ve Znojmě nepřipojil.

Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ nebyly shledány opodstatněnými. Skutečnost, že dědička O. K. má trvalé bydliště ve Znojmě a v Praze by se těžko orientovala, sama o sobě nemůže být důvodem pro přikázání věci místně příslušnému soudu podle jejího trvalého bydliště, jestliže v obvodu místně příslušného soudu k projednání věci bydlí druhý z dědiců, který s přikázáním věci jinému soudu nesouhlasí. Nic nebrání tomu, aby k projednávané věci dědička O. K. byla vyslechnuta a s provedenými důkazy seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. března 2002

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 13. March 2002