JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 252/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně E. C. proti žalovanému Š. S., zastoupenému opatrovnicí V. Z., vyšší soudní úřednicí Okresního soudu v Náchodě, o zaplacení částky 44.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 6 C 36/2001, o určení místní příslušnosti, takto:

Určuje se, že věc vedenou u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 6 C 36/2001 projedná a rozhodne Okresní soud ve Frýdku-Místku.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dne 7. února 2001 u Okresního soudu v Náchodě žalobu o zaplacení částky 44.000,- Kč s příslušenstvím s tím, že bydliště žalovaného je na adrese Z., V. 21, okres N.

Okresní soud v Náchodě usnesením ze dne 2. září 2002, č. j. 6 C 36/2001-76, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení předloží věc Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí, který soud věc projedná a rozhodne. Vyšel ze zjištění, že žalovaný je sice hlášen k trvalému pobytu na shora uvedené adrese, která se nachází v obvodu Okresního soudu v Náchodě, ale v tomto místě se nezdržuje a nezdržoval se tam ani v době zahájení řízení. Další možná místa pobytu žalovaného k okamžiku zahájení řízení se nepodařilo zjistit, v místě trvalého pobytu nemá žádný majetek a nejsou dány ani podklady pro závěr, že žalovaný nemá obecný soud [§ 86 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“)]. Proto je namístě postup podle § 11 odst. 3 OSŘ. Toto usnesení nabylo právní moci 25. 10. 2002.

Podle § 11 odst. 3 OSŘ jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není pochyb o tom, že věc patří do pravomoci soudů České republiky. Podmínky pro určení, který soud je k jejímu projednání a rozhodnutí místně příslušný, se však nepodařilo zjistit ani podle § 85 odst. 1 OSŘ, ani podle § 86 odst. 1 a 2 OSŘ. Proto Nejvyšší soud ČR v souladu se shora citovaným ustanovením určil, že tuto věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Frýdku-Místku, když přihlédl zejména k ekonomickým důvodům. V obvodu tohoto soudu totiž bydlí žalobkyně a nachází se v něm i poslední známé místo, kde – jak je zřejmé z doručenky založené na č. l. 36 - bylo možno zastihnout žalovaného a doručit mu soudní zásilku.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. ledna 2003

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 21. January 2003