JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 24/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně N. W., proti žalovanému P. S., zastoupenému advokátem, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn.14 C 442/2000, o návrhu žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu Plzeň – sever, takto:

Projednání věci sp. zn. 14 C 442/2000 Okresního soudu ve Frýdku – Místku se nepřikazuje Okresnímu soudu Plzeň – sever.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Frýdku – Místku, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z § 88 písm. b) OSŘ, předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu Plzeň – sever (§ 12 odst. 2 a 3 OSŘ), který žalobkyně odůvodnila tím, že se v místě svého trvalého bydliště v T. nezdržuje a dojíždění vlakem do F. – M. jí ze zdravotních důvodů činí značné potíže. Žalovaný s návrhem žalobkyně a jí uvedenými důvody vyslovil nesouhlas.

Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ nebyly shledány opodstatněnými. Skutečnost, že žalobkyně se v místě svého trvalého bydliště a v obvodu místně příslušného soudu v této věci nezdržuje, sama o sobě nemůže být důvodem pro přikázání věci místně příslušnému soudu podle jejího nynějšího faktického bydliště. Důvodem pro takový postup nemůže být ani zdravotní stav žalobkyně. Neumožní-li zdravotní stav žalobkyni osobní účast při jednáních u místně příslušného soudu, nic nebrání tomu, aby k projednávané věci byla vyslechnuta a s provedenými důkazy seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. února 2002

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 11. February 2002