JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 168/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce P. Ch., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 169/2005, o návrhu žalobce na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze z projednávání a rozhodování věci, vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 123/2006, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F., Mgr. D. J., JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 123/2006.

O d ů v o d n ě n í :

Ve věci Městského soudu v Praze, vedené pod sp. zn. 37 C 169/2005, podáním ze dne 27. února 2006 žalobce vznesl námitku podjatosti soudců Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze a navrhl, aby soudci obou soudů byli vyloučeni z projednávání a rozhodování v této věci. Pochybnosti o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Praze v dané věci podle žalobce vyplývají z jeho rozhodování jako soudu druhého stupně ve věci sp. zn. 1 T 7/02, kdy v celém průběhu řízení „neprovedl“ nápravu zásahů do osobnostních práv žalobce. S ohledem na důvody žaloby a žalobní návrh, jímž se domáhá omluvy a zaplacení částky 2 000 000,- Kč, je podle žalobce vyloučeno, aby v této věci rozhodovali soudci Vrchního soudu v Praze.

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze je k projednání a rozhodnutí návrhu žalobce na vyloučení soudců Městského soudu v Praze z projednávání a rozhodnutí věci sp. zn. 37 C 169/2005 příslušný senát č. 1 Co, jehož členkami jsou soudkyně JUDr. Z. F., Mgr. D. J., JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž., které ve svých vyjádřeních shodně vedly, že nemají žádný vztah k předmětné věci, ani k účastníkům řízení, a nejsou jim známy skutečnosti, které by je vylučovaly z projednávání a rozhodování v této věci.

Podle § 14 odst. 1 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle § 14 odst. 4 OSŘ důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Pochybnosti o nepodjatosti ve výroku jmenovaných soudkyň žalobce dovozuje z okolností v souvislosti s rozhodováním Vrchního soudu v Praze ve věci sp. zn. 1 T 7/02. Tyto okolnosti, jak vyplývá z ustanovení § 14 odst. 4 OSŘ, samy o sobě nemohou být důvodem pro vyloučení jmenovaných soudkyň z projednávání a rozhodnutí v dané konkrétní věci, nehledě na to, že se zřejmě osobně na rozhodování v označené trestní věci ani nepodílely. Jmenované soudkyně nemají žádný vztah k dané konkrétní věci, ani k účastníkům řízení, nejsou tedy dány žádné okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit jejich osobní zájem na výsledku daného sporu a pochybnosti o jejich nepodjatosti.

Nejvyšší soud ČR jako soud nadřízený (§ 16 odst. 1 OSŘ) proto rozhodl, že soudkyně JUDr. Z. F., Mgr. D. J., JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 123/2006

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. září 2006

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. September 2006