JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 161/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně C.-R., s. r. o., proti žalovaným: 1) O. O.-L., s. r. o. “v likvidaci”, a 2) D. H., o 128 517,51 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 13 C 5/2004, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 5, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 13 C 5/2004 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Frýdku-Místku, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci byla založena podle § 84 a § 85 odst. 1 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“), předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu (§ 12 odst. 2 a 3 OSŘ). Žalobkyně navrhla, aby věc byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Návrh odůvodnila tím, že žalovaná 1) již nemá registrované sídlo společnosti v příslušném obchodním rejstříku a že žalovaný 2) měl poslední známé bydliště vyznačeno na adrese P. Žalovaní 1) a 2) se k návrhu na přikázání věci nevyjádřili.

Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvod pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ byl shledán opodstatněným. Nejvyšší soud vzal při posuzování poměrů účastníků a žalobkyní uvedených důvodů v úvahu především skutečnost, že v obvodu dosud příslušného soudu není sídlo žalobkyně, ani bydliště likvidátora žalované 1) P. Č., který je trvale bytem B. a toho času ve věznici ve Z., a žalovaného 2). Pak se jeví účelné, aby věc byla projednána a rozhodnuta soudem, v jehož obvodu má sídlo žalobkyně a žalovaný 2) trvalý pobyt, tj. Obvodním soudem pro Prahu 5.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. října 2006

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 03. October 2006