JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 160/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci péče o nezletilou D. P., zastoupenou opatrovníkem Okresním úřadem v J., dceru matky D. P., zastoupené M. O., a otce L. P., o úpravu práv a povinností rodičů k nezletilé D. P. pro dobu po rozvodu, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. Nc 198/2000, o návrhu matky na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2, takto:

Projednání věci sp. zn. Nc 198/2000 Okresního soudu v Jeseníku se nepřikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Jeseníku, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z § 88 písm. c) OSŘ, předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu matky na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu (§ 12 odst. 2 a 3 OSŘ). Podáním z 5. 3. 2001 matka navrhla, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Šumperku nebo v Bruntále, případně Obvodnímu soudu pro Prahu 3. Podáním z 22. 1. 2002, které podle jeho obsahu je upřesněním podání z 5. 3. 2001, navrhla, aby věc byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Návrh odůvodnila změnou svého trvalého bydliště s tím, že je nezaměstnaná, podporu v nezaměstnanosti nepobírá a dojíždění k ústním jednáním u Okresnímu soudu v Jeseníku je pro ni ekonomicky neúnosné. Z vyjádření opatrovníka nezletilé a otce nezletilé vyplývá, že nesouhlasí s přikázáním věci jinému soudu, než je dosud příslušný Okresní soud v Jeseníku, v jehož obvodu bydlí otec i nezletilá dcera.

Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ nebyly shledány opodstatněnými. Skutečnost, že matka v průběhu řízení změnila své trvalé bydliště, sama o sobě nemůže být důvodem pro přikázání věci místně příslušnému soudu podle jejího nynějšího bydliště. Důvodem pro takový postup nemůže být ani ekonomická situace matky. Neumožní-li ji tato osobní účast při jednáních u místně příslušného soudu, nic nebrání tomu, aby k projednávané věci byla vyslechnuta a s provedenými důkazy seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. srpna 2002

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 19. August 2002