JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 964/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce S. C. proti žalovaným: 1) A. Š. a 2) MUDr. H. K., zastoupeným advokátem, o zamezení vstupu do domu, zajištění bydlení, zaplacení náhrady za právního zástupce, splácení renty, vrácení movitých věcí, vydání podílu na zařízení domu, zaplacení podílu a opravu škod, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 37 C 21/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. ledna 2004, č. j. 20 Co 752/2003-37, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně (dále „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 17. července 2003, č. j. 37 C 21/2002-25, žalobu odmítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání žalobce usnesením ze dne 16. ledna 2004, č. j. 20 Co 752/2003-37, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Protože nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 29. října 2004 vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti označenému rozsudku s tím, že nebude-li do 60 dnů ode dne doručení usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce ve stanovené lhůtě nedoložil, že by si pro dovolací řízení zvolil advokáta.

Podle § 241 odst. 1 věta prvá občanského soudu řádu (dále „OSŘ“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) OSŘ odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 OSŘ dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Povinné zastoupení dovolatele je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci žalobce přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil a neučinil tak ani později ve lhůtě 60 dnů, počítané od právní moci usnesení soudu prvního stupně z 29. 10. 2004, č. j. 37 C 21/2002-69, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení právního zástupce (§241b odst. 3 OSŘ). Toto usnesení nabylo právní moci 28. 2. 2006. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Protože žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalovaným v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. května 2006

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 17. May 2006