JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 932/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce statutárního města B., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným: 1) L. J., a 2) L. Ch., zastoupeným advokátkou, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 39 C 237/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. října 2005, č. j. 15 Co 244/2004-85, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 4. října 2005, č. j. 15 Co 244/2004-85, potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 7. dubna 2004, č. j. 39 C 237/2003-70, který zamítl žalobu, aby bylo zrušeno podílové spoluvlastnictví žalobce a žalovaných k nemovitostem, to je k objektu bydlení v ulici R. or. č. 24, č. p. 73, postavenému na pozemku p. č. 272 a k pozemku p. č. 272 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaným na listu vlastnictví č. 425 pro katastrální území H., obec B. a který rozhodl o nákladech řízení. Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce 6. 12. 2005 dovolání, které písemným podáním z 21. 9. 2006 vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. října 2006

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 05. October 2006