JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 917/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně I. K., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. K., o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 6 C 1588/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. dubna 2005, č. j. 27 Co 75/2005-256, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalovaný podal dne 20. července 2005 včasné dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 20. prosince 2004, č. j. 6 C 1588/2000-228. Protože při podání dovolání žalovaný nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 21. července 2005, č. j. 6 C 1588/2000-266, doručeným mu dne 2. srpna 2005, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě do deseti dnů od doručení usnesení, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Lhůta byla k žádosti žalovaného z 10. srpna 2005 prodloužena nejprve do 30. října 2005. K jeho další žádosti z 16. října 2005 byla lhůta prodloužena do deseti dnů od doručení tohoto rozhodnutí, k němuž došlo 10. ledna 2006, tedy do 20. ledna 2006 (pátek). Dne 17. ledna 2006 žalovaný doručil soudu prvního stupně podání ze dne 7. listopadu 2005, sepsané advokátem JUDr. M. K., advokátem, který byl žalovanému ustanoven k poskytnutí právní služby ve věci vypořádání společného jmění manželů Českou advokátní komorou. Podání je adresováno žalovanému a je označeno jako „právní rozbor věci advokáta určeného k poskytnutí právní pomoci ČAK“. V tomto rozboru je uvedeno, že případně podané dovolání žalovaného proti rozsudku odvolacího soudu z 21. 4. 2005, č. j. 27 Co 75/2005-256, by bylo dovolacím soudem jako opožděné odmítnuto, a dále, že není - li prokázán opak, má se v řízení o vypořádání společného jmění manželů zato, že majetek nabytý za trvání manželství tvoří společné jmění manželů. Soud prvního stupně pak vyzval žalovaného, aby předložil plnou moc, udělenou JUDr. M. K. Na to reagoval žalovaný podáním doručeným soudu prvního stupně 23. 2. 2006, v němž uvedl, že k dohodě o zastoupení nedošlo, neboť JUDr. M. K. mu sdělil, že „pro něho je věc ukončená“.

Podle § 241 odst. l o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Dovolatel právnické vzdělání nedoložil a nedostatek povinného zastoupení ve stanové lhůtě neodstranil, ačkoliv byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen. Určení advokáta opatřením České advokátní komory podle § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb. , o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, samo o sobě zastoupení dovolatele v dovolacím řízení nedokládá; listinou, způsobilou toto zastoupení osvědčit, je i zde plná moc (k tomu srovnej právní větu usnesení Nejvyššího soudu z 26. 2. 2004, sp. zn. 20 Cdo 83/2004, publikovanou pod C 2700 sešitu 30/2004 Souboru rozhodnutí Nevyššího soudu, vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck – dále „Soubor rozhodnutí“). Podání sepsané 7. 11. 2005 advokátem JUDr. M. K. podle obsahu dovoláním není (§ 41 odst. 2 OSŘ).

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. l OSŘ), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c OSŘ zastavil (k tomu srovnej unesení Nejvyššího soudu z 3. 1. 2001, sp. zn. 30 Cdo 2699/2000, a z 18. 1. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2836/2000, publikovaná pod C 5 a C 59 ve svazku 1 Souboru rozhodnutí).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však v tomto řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu § 146 odst. 2, věty prvé, § 224 odst. l a § 243b odst. 5 OSŘ výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2006

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 27. April 2006