JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 851/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce M. F., zastoupeného advokátkou, proti žalované J. F., zastoupené advokátem, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 5 C 134/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. září 2005, č. j. 19 Co 202/2005-88, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 22. září 2005, č. j. 19 Co 202/2005-88, změnil rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 20. května 2004, č. j. 5 C 134/2002-61, ve znění usnesení ze dne 15. ledna 2005, č. j. 5 C 134/2002-77, tak, že: „I. Ze zaniklého společného jmění manželů – účastníků se do výlučného vlastnictví žalobce přikazuje dům č. p. 262, garáž, zděná kolna, vše na stavební parcele č. 329, stavební parcela č. 329 a pozemkové parcely č. 52/1 a 52/4, vše v obci a katastrálním území M. II. Žalobce je povinen zaplatit žalované do dvou měsíců od právní moci rozsudku vypořádací podíl ve výši 775.000,- Kč“, a dále rozhodl o nákladech řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná 19. 12. 2005 dovolání, které vzala písemným podáním ze 17. 3. 2006 v plném rozsahu zpět. Nejvyšší soud České republiky proto podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. dubna 2006

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 05. April 2006