JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 788/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce V. L., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným: 1) M. Č. a 2) T. Č., o zdržení se zásahů do vlastnického práva, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 5 C 1152/2003, o dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2005, č. j. 26 Co 131/2005-89, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalovaných rozsudkem ze dne 20. dubna 2005, č. j. 26 Co 131/2005-89, potvrdil rozsudek Okresního soudu Praha-západ (dále „soud prvního stupně“) ze dne 11. října 2004, č. j. 5 C 1152/2003-64, kterým soud uložil žalovaným, aby „zabránili zatápění blíže označených pozemků ve vlastnictví žalobce a to tak, že odstraní plechovou zábranu pod vraty žalovaných umístěnou na pozemku parc. č. 462/3, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj na LV č. 59 pro obec a kat. území R., a to tak, že tuto zábranu vyjmou“, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný 1) dovolání.

Protože nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 5. prosince 2005 vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti označenému rozsudku s tím, že nebude-li do 14 dnů ode dne doručení usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Výzva byla žalovanému 1) doručena 7. 12. 2005. Žalovaný ve stanovené lhůtě nedoložil, že by si pro dovolací řízení zvolil advokáta, a dovolání sepsané advokátem soudu nepředložil.

Podle § 241 odst. 1 věta prvá občanského soudu řádu (dále „OSŘ“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) OSŘ odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 OSŘ dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Povinné zastoupení dovolatele je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci žalobce přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Protože žalovaný 1) nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalobci v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. března 2006

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 29. March 2006