JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 533/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce P. K., proti žalovaným: a) J. K., a b) J. K. J., o určení neplatnosti dohody o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů a určení neplatnosti změny vyznačené v katastru nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 14 C 88/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. září 2005, č. j. 26 Co 436/2005-20 takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Příbrami (dále „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 26. července 2005, č. j. 14 C 88/2003-9, výrokem pod bodem I. zastavil „řízení o určení neplatnosti dohody o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů žalobce a první žalované ze dne 4. 8. 1987,“ výrokem pod bodem II. vyloučil k samostatnému řízení a projednání žalobu na určení, že „změny v katastru nemovitostí z titulu uzavřené dohody žalobce a první žalované o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů jsou neplatné“, a výroky pod boy III. a IV. rozhodl o vrácení soudního poplatku žalobci a nákladech řízení.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce usnesením ze dne 27. září 2005, č. j. 26 Co 436/2005-201, potvrdil usnesení soudu prvního stupně v napadených výrocích I., III. a IV. a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Odvolací soud považoval za správný závěr soudu prvního stupně, že řízení zastavil pro překážku věci rozsouzené (§ 104 odst. l a § 159a odst. 5 OSŘ), která je dána rozsudkem soudu prvního stupně z 27. 12. 1990, č. j. 9 C 113/90-39, jenž byl potvrzen rozsudkem Krajského soudu v Praze z 16. 4. 2001, č. j. 13 Co 116/91-54, a kterým bylo žalovanému (nyní žalobci) uloženo, aby vydal žalobkyni (nyní žalované) písemné potvrzení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Z odůvodnění těchto rozhodnutí vyplývá, že jako předběžná byla posuzována otázka platnosti dohody o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů ze dne 4. srpna 1987.

Podáním daným na poštu 9. 1. 2006 podal žalobce proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání, aniž byl zastoupen advokátem. Soud prvního stupně usnesením ze dne 25. 1. 2006, č. j. 14 C 88/2005-29, žalobce vyzval, aby odstranil vady svého podání z 9. 1. 2006, neboť jako dovolání „neobsahuje náležitosti: proti kterým výrokům směřuje, povinné zastoupení advokátem, přípustnost a jeho důvody.“ Poučil žalobce, že chybějící náležitosti je třeba doplnit tak, že budou řádně označeni účastníci, uveden rozsah, v jakém je rozhodnutí odvolacího soudu napadáno, podle kterého zákonného ustanovení je dovolání přípustné a jaký je dovolací důvod, uvést dovolací návrh a vykázat plnou moc advokáta k zastupování pro dovolací řízení ve smyslu § 241 odst. věty první OSŘ. K odstranění vad žalobci stanovil lhůtu patnácti dnů od doručení tohoto usnesení. Současně ho poučil o následcích neodstranění vad. Usnesení bylo žalobci doručeno 1. 2. 2006 a na uvedenou výzvu žalobce nereagoval.

Podle § 240 odst. 1 OSŘ účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241 odst. 1 věta prvá OSŘ musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 4 OSŘ dovolání musí být sepsáno, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. Není-li splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele, včetně sepsání dovolání advokátem, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 (§ 241b odst. 2 OSŘ). Podle § 241b odst. 3 věta druhá OSŘ, nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 OSŘ, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky.

Bylo-li usnesení soudu prvního stupně s výzvou žalobci k odstranění nedostatku povinného zastoupení doručeno 1. 2. 2006, patnáctidenní lhůta k podání dovolání sepsaného advokátem započala běžet dnem 2. 2. 2006, a dovolání, sepsané advokátem, mělo být soudu prvního stupně doručeno nejpozději ve čtvrtek 16. 2. 2006.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení, spočívající v povinném zastoupení dovolatele, nebyl odstraněn, bylo dovolací řízení podle § 243b odst. 5 a § 104 odst. l OSŘ zastaveno.

Výrok o nákladech dovolacího řízení vyhází z toho, že žalovaným náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. března 2006

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 23. March 2006