JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 5192/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce Ing. P. V., proti žalované B. M., zastoupené advokátkou, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 31 C 245/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. srpna 2007, č. j. 11 Co 355/2007-47, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ostravě (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne

6. března 2007, č. j. 31 C 245/2006-20, uložil žalované povinnost vyklidit do 15 dnů od právní moci rozsudku nemovitosti dům č. p. 241 postavený na pozemku parc. č. st. 237 a pozemky parc. č. st. 237 – zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 142/17 – zahrada a parc. č. 143/28 – zahrada, zapsané na listu vlastnictví č. 78 u Katastrálního úřadu pro M. k., Katastrální pracoviště O., pro katastrální území M. H., obec O. a okres O.-m. Dále rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací k odvolání žalované rozsudkem ze dne 6. srpna 2007, č. j. 11 Co 355/2007-47, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dne 21. listopadu 2007 doručil soudu prvního stupně obecný zmocněnec s právnickým vzděláním JUDr. F. M. jménem žalobce dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. srpna 2007, č. j. 11 Co 355/2007-47. Soud prvního stupně následně usnesením z 5. prosince 2007, č. j. 31 C 245/2006-56, žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání v projednávané věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně jej upozornil, že nepředloží-li do 14 dnů ode dne doručení usnesení plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, soud řízení zastaví. Dovolatel této výzvě nevyhověl.

Podle § 241 odst. 1 věta prvá občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) OSŘ odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 OSŘ dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Povinné zastoupení dovolatele je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci dovolatel, který nemá právnické vzdělání, přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že žalobce nebyl úspěšný a žalované náklady nevznikly [§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. února 2009

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 11. February 2009