JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 3568/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce C. P., d., proti žalované České republice – Ú. p. z. s. v. v. m., o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 9 C 183/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 2. dubna 2008, č. j. 26 Co 36/2008-53, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Příbrami rozsudkem ze dne 18. října 2007, č. j. 9 C 183/2007-35, určil pod bodem I. výroku, že „žalobce je vlastníkem pozemku parcelní č. st. 357/2, zastavěný, parcelní č. 2099 - ostatní plocha v obci i k. ú. R., které jsou v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro S. kraj, Katastrální pracoviště P., zapsány na LV č. 60000 vedeném pro obec i pro k. ú. R.“. Pod bodem II. výroku rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalované rozsudkem ze dne 2. dubna 2008, č. j. 26 Co 36/2008-53, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které vzala podáním ze dne 18. února 2009 zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá ustanovení § l46 odst. l písm. c) ve spojení s § 243b odst. 5 věty prvé a § 224 odst. 1 OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. března 2009

JUDr. František B a l á k

předseda senátu

Vydáno: 03. March 2009